Biz, birincil ve ikincil pazar yerlerini karşılaştıran bir siteyiz. Fiyatlar, görünen değerden daha yüksek veya daha düşük olabilir.

Manchester United biletleri

Şu anda Manchester United için bilet ve seyahat paketi sunan 0 şirket var

Manchester United bileti arýyorsanýz, bu sayfa tam size göre. Tüm bilet satýcýlarýný ve seyahat acentelerini tek bir yerde toplayarak, fiyatlarý þeffaf bir þekilde karþýlaþtýrmanýza olanak saðlýyoruz.

Manchester United maçýna ucuz bilet nasýl alýnýr?

En kolay yolu, kulüp haricinde bir satýcýdan satýn almaktýr; böylece kulübe üye olmak ve bilet baþvurusunda bulunmak zorunda kalmazsýnýz. Satýn alma iþleminizi birkaç dakika içinde tamamlayabilir ve hemen ardýndan çantanýzý hazýrlamaya baþlayabilirsiniz. Artýk o kadar çok satýcý var ki, aralarýndan seçim yapabileceðiniz birçok seçeneðiniz mevcut.

Tüm Manchester United biletlerini karþýlaþtýr

Piyasada çok sayýda satýcý olduðundan ve fiyatlar oldukça deðiþkenlik gösterebildiðinden, size en uygun maç biletini bulmanýza yardýmcý olmak için bu hizmeti baþlattýk. Tribünlerin belirli bir bölümüne mi bilet arýyorsunuz, yoksa koltuk sizin için o kadar da önemli deðil mi? Tüm olasý seçenekler mevcut ve seçim sizin.

Manchester United Maçýna Futbol Turu

Seyahati kendiniz organize etmenin yaný sýra, kulüple ilgili seyahatler konusunda oldukça deneyimi olan bir seyahat acentesine baþvurabilirsiniz. Böylece, maça ve yolculuðunuza uygun olarak ayarlanan konaklama ve ulaþým içeren bir paket alabilirsiniz.

Old Trafford, Manchester

Muhteþem Old Trafford'da 75.000 kiþiyle birlikte futbol seyri çok iyi bir maçýn tadýný çýkarýn, müzeyi ziyaret edin veya futbol turunuzun kapsamýnda bir stadyum turu yapýn.

Manchester United Fikstür 2024 | 2025

Manchester United Biletleri

Manchester United, Ýngiltere'nin en ünlü kulüplerinden biridir ve dünyanýn her yerinde taraftarlarý vardýr. United'ýn ev sahibi maçlarýnýn biletleri oldukça raðbet gördüðünden, bu maçlarýn biletleri hem pahalý hem de ulaþýlmasý oldukça zor olabilir. Sitemizde her maç için hangi seyahat acentesinde bilet olduðunu görebilirsiniz. Hem lig hem de kupa maçlarýnýn biletlerini listeliyoruz. Satýn alma iþlemini, kriterlerinizi en iyi karþýlayan bilet þirketinden gerçekleþtirebilirsiniz.

Manchester United FC Hakkýnda

Manchester United, her zaman Ýngiltere ve Avrupa'nýn en iyi takýmlarýndan biri olmasý beklenen bir takým. Kulübün geçmiþinde çok sayýda büyük oyuncu bulunur ve þu anda takýmýn büyük yýldýzlarý arasýnda Paul Pogba, Anthony Martial, Marcus Rashford ve kaleci David de Gea bulunmaktadýr. 1878 yýlýnda kurulan kulüp, 20 lig þampiyonluðu ve 3 þampiyonlar ligi zaferi ile Ýngiliz futbolunun en baþarýlý kulübüdür.

Old Trafford

Yaklaþýk 75.000 seyirci kapasitesiyle Old Trafford'u ziyaret etmek, bir futbolsever için harika bir deneyimken, gerçek Manchester United taraftarý için büyülü bir deneyimdir. Stadyum 1909 yýlýnda tamamlanmýþtýr ve sahasý 106 x 68 metredir. Stadyum, yürüyerek ya da toplu taþýma araçlarýyla ulaþabileceðiniz Stretford'da yer almaktadýr.

Manchester Derbisi

Diðerlerinden daha büyük olan iki maç var. Bunlardan ilki, son yýllarda daha iyi bir takým haline gelen Manchester City'ye karþý oynanan derbi; ikincisi ise ezeli rakibi Liverpool'a karþý oynanan maçtýr. Oyuncularýn ve seyircilerin duygularýnýn en güçlü olduðu maçlar, þüphesiz bunlardýr.

Manchester United biletleri ne kadar?

Fiyatlar, istediðiniz koltuklara göre farklýlýk gösterir. En üst kale arkasý genellikle en ucuzudur. Rakip de fiyatý etkiler.

Manchester United'ýn deplasman maçlarýna nasýl bilet alýnýr?

Bilet satýcýlarýnýn bazýlarý, deplasman bölümü için de bilet satmaktadýr. Bilet türleri hakkýnda daha fazla bilgi edinmek için satýcýlarýn üzerine týklayýn.

Bilet Bilgisi

https://www.manutd.com/en/tickets-and-hospitality