Biz, birincil ve ikincil pazar yerlerini karşılaştıran bir siteyiz. Fiyatlar, görünen değerden daha yüksek veya daha düşük olabilir.

Liverpool biletleri

Şu anda Liverpool için bilet ve seyahat paketi sunan 0 şirket var

Liverpool bileti arýyorsanýz, doðru yerdesiniz. Burada farklý bilet þirketlerinden Liverpool'un iç saha maçlarý için farklý biletleri kolayca karþýlaþtýrabilirsiniz.

Ucuz Liverpool bileti nasýl alýnýr?

Liverpool, Avrupa'nýn en ünlü futbol kulüplerinden biridir ve özellikle büyük maçlar için maç bileti bulmak hiç de kolay deðildir. Kulübün bir üyesiyseniz, bilet için baþvuru yapabilirsiniz; ancak bilet satýn almanýn en kolay yolu, burada yer alan þirketler aracýlýðýyladýr.

Liverpool maç biletlerini karþýlaþtýrýn

Nerede oturmak istediðinize baðlý olarak fiyatlar arasýnda büyük farklar oluþabilir. Genellikle üst kale arkasý koltuklar en ucuz, orta merkez koltuklar ise en pahalý seçenektir. Burada en ucuz seçenekleri listelemeye çalýþýyoruz ve burada yer alan bilet satýcýlarý, kendi web sitelerinde genellikle daha fazla seçenek sunuyor.

Liverpool’a Futbol Turu

Sitemizden yalnýzca futbol bileti ya da Liverpool'a tüm futbol paketi satýn alabilirsiniz. Oteli ve havayolu þirketini seçin ve hepsini tek bir pakette elde edin. Ayrýca mevcut seyahat acentesinin hangi teminatlarý saðladýðýný da kontrol edin.

Anfield, Liverpool

Anfield'ý düþündüðünüzde, maçtan önce 54.000'den fazla taraftar tarafýndan söylenen "You'll Never Walk Alone" þarkýsýný gözünüzde canlandýrmamanýz mümkün deðil. Yakýn zamanda yenilenen bu stadyum, Liverpool taraftarý olsun veya olmasýn, futbolla ilgilenen herkes tarafýndan görülmeye deðerdir.

Liverpool Fikstür 2024 | 2025

Liverpool FC biletleri

Premier Lig'in en iyi takýmlarýndan biri olan Liverpool, uluslararasý alanda çok popüler bir kulüptür. Partnerlerimizden herhangi birinin aracýlýðýyla, Liverpool biletlerinizi kolayca alabilirsiniz; isterseniz komple bir futbol gezisi satýn alabilir veya sadece maç bileti satýn alabilirsiniz. Listeden bir maç seçin ve farklý seyahat acentelerinin ve bilet satýcýlarýnýn fiyatlarýný karþýlaþtýrýn. "Kýrmýzýlar"ý ister ligde ister kupa maçlarýnda görmek isteyin, bu maçlarýn biletlerini web sitemizde bulabilirsiniz.

Liverpool FC Hakkýnda

Avrupa'nýn en büyük ve en zengin kulüplerinden biri olan Liverpool; Mohamed Salah, Jürgen Klopp ve Virgil Van Dijk'in transferlerinden sonra da bu zenginliði devam ettirdi. Kulüp, 1892 yýlýnda kuruldu ve 18 lig þampiyonluðu ve 5 Avrupa þampiyonluðu ile Ýngiltere'nin en baþarýlý kulüplerinden biri haline geldi. 70'li ve 80'li yýllarda en parlak günlerini yaþadý ve 1984 yýlýnda Lig þampiyonu, Lig Kupasý galibi ve ayný zamanda Avrupa Kupasý (bugün Þampiyonlar Ligi olarak adlandýrýlýyor) galibi olarak bir üçleme gerçekleþtirdi.

Anfield Road

Liverpool'un kendi sahasý olan Anfield Road futbolla nefes alýp verir ve her maç "You'll Never Walk Alone" isimli güçlü marþ ile baþlar. Stadyumun içinde ve çevresinde güçlü bir atmosfer vardýr ve özellikle Liverpool FC taraftarýysanýz, yakýndan deneyimlemeniz gereken bir histir. Anfield þehrin kuzeydoðu kesiminde, Stanley Park'ýn yakýnýnda yer almaktadýr ve yeniden inþa edilmesinin ardýndan 54.074 seyirci kapasitesine sahip olmuþtur. Stadyum þehir merkezine yürüme mesafesinde ve toplu taþýma araçlarýyla kolayca ulaþýlabilir konumda.

Merseyside Derbisi ve Kuzeybatý Derbisi

Yerli rakibi Everton'a karþý oynanan derbi Liverpool taraftarlarý için büyük bir maçtýr, ancak diðer birçok derbiye kýyasla nispeten sakin geçen bir derbidir. Liverpool ve Manchester United arasýnda geçen Kuzeybatý Derbisi ise genel olarak dünyanýn en büyük rekabetlerinden biri olarak kabul edilir. Bu maça olan büyük ilgi nedeniyle, maç biletlerinin fiyatlarý oldukla artmaktadýr.

Liverpool biletleri ne kadar?

Bu web sitesinde her maç için fiyat alabilir ve farklý satýcýlar arasýndaki fiyatlarý kolayca karþýlaþtýrabilirsiniz; oturduðunuz blok, stadyumdaki koltuk sayýsý ve rakibin kim olduðuna göre bilet fiyatlarý farklýlýk gösterir.

Liverpool'un deplasman maçlarýna nasýl bilet alýnýr?

Takýmýnýzý bir deplasman maçýnda izlemeye karar verirseniz, sadýk ve özverili taraftarlarla birlikte seyahat edeceðinize güvenebilirsiniz. Sitemizde sadece bilet fiyatlarýný veya iç saha ve deplasman maçlarý için komple otel paketlerini listeliyoruz.

Bilet Bilgisi

http://www.liverpoolfc.com/tickets/how-to-buy-tickets